U bent hier: Home » Info » Praktische info » Afwezigheden & ziekte

Aanwezigheid op school
 

De regelgeving voor het basisonderwijs is vanaf het schooljaar 2002-2003 gewijzigd. De volledige uitleg vindt u in het schoolreglement van bladzijde 12 tot en met bladzijde 17.

Voor de aanvang van de lessen wordt een aanwezigheidscontrole gedaan. Elke afwezigheid wordt aan de ouders of de verantwoordelijke persoon gemeld, tenzij vooraf een schriftelijk bewijs werd binnengeleverd.

Schoolafwezigheid en medische attesten

Kleuteronderwijs

In het kleuteronderwijs (voor niet-leerplichtige kleuters) moeten afwezigheden niet gewettigd worden door medische attesten.
Het is wel wenselijk dat ouders de kleuterleidsters informeren omtrent de afwezigheid van hun kind. Ook vragen we intentieverklaring van de ouders om hun kind regelmatig naar school te brengen.

BELANGRIJK!
De school vraagt alle ouders met grote aandrang om dagelijks en tijdig hun kind(eren) naar school te brengen.

Lager onderwijs

Afwezigheden van meer dan drie opeenvolgende kalenderdagen moeten door middel van een medisch attest gewettigd worden.

WAARSCHUWING!

Komt er geen reden voor afwezigheid op school toe, dan is de afwezigheid ‘ongewettigd’. Spijbelgedrag, zelfs met medeweten van de ouders kan ernstige gevolgen hebben. Na 5 halve dagen ongewettigde afwezigheid wordt het CLB ingeschakeld en wordt een dossier opgesteld rond ‘problematische afwezigheden’.

Ik wens er de ouders op te wijzen dat het onmogelijk is hun kinderen, om veiligheidsredenen de school te laten verlaten tijdens de lessen of tijdens de middagpauze, zonder schriftelijke aanvraag van het gezinshoofd.

Toedienen van medicatie

Gelieve in de mate van het mogelijke te vermijden dat de medicatie op school moet worden toegediend.
Indien toch medicatie op school moet worden toegediend, is het noodzakelijk dat het onderstaande attest door de behandelende arts wordt ingevuld.
De leerkracht/school kan op geen enkel ogenblik verantwoordelijk gesteld worden voor neveneffecten die bij het kind optreden naar aanleiding van het toedienen van deze medicatie.
Bij twijfels of vragen vanuit de school kan het nodig zijn dat de clb-arts contact opneemt met uw huisarts.

Verwittiging bij eventuele besmettelijke ziekten.

De ouders, waarvan de kinderen in de loop van het schooljaar lijden aan een besmettelijke ziekte, worden met aandrang verzocht de school onmiddellijk te verwittigen ten einde de nodige voorzorgsmaatregelen te kunnen treffen.